L'impacte de les TIC en l'empresa turística: el cas de Catalunya

Jordi Vilaseca, Joan Torrent-Sellens, Josep Lladós, Lluís Garay

Resum


En aquest article s'aporten proves de l'impacte positiu que té l'aplicació de les tecnologies de la informació i la comunicació (TIC) en l'empresa turística catalana. La transcendència que en els darrers anys ha adquirit el mercat turístic català en el context europeu el converteix en un laboratori d'anàlisi idoni per al sector. Els resultats obtinguts posen de manifest que l'ús d'aquestes tecnologies s'acompanya d'un major grau d'internacionalització de l'empresa, el desenvolupament de canvis organitzatius i la implantació de noves estratègies competitives, cosa que dóna lloc a un model de negoci allunyat de les concepcions tradicionals del sector. A més, l'ús estratègic de les TIC afavoreix l'ús de mà d'obra més qualificada, un servei més personalitzat i una major proximitat a proveïdors i distribuïdors. Tanmateix, és en el procés d'innovació empresarial on l'impacte positiu de les TIC és percep més, atès que el seu ús ha contribuït a superar alguns dels obstacles existents, a interioritzar el procés en el si de l'empresa i a fer més partícips els mateixos treballadors, i això ha donat com a resultat una àmplia diversitat d'innovacions de tota mena (de producte, de procés i organitzatives). La participació en xarxes de cooperació, el fet de tenir treballadors amb un nivell educatiu elevat i l'aplicació intensiva de les TIC han estat elements indispensables en aquest procés innovador. Finalment, gràcies a l'ús de les TIC i el seu impacte en la innovació, però també al canvi organitzatiu dins l'empresa, s'han millorat els registres de productivitat, amb la qual cosa s'afavoreix una major competitivitat en un context canviant i de forta pressió de l'entorn.

Keywords


innovació; productivitat i empresa turística; TIC

Text complet:

PDF (Español)


IN3 Working Paper Series és una publicació electrònica impulsada per l'Internet Interdisciplinary Institute (IN3) i la Universitat Oberta de Catalunya.

Creative Commons
Els textos publicats en aquesta sèrie de monografies estan subjectes -llevat que s'indiqui el contrari- a una llicència Reconeixement-NoComercial-SenseObraDerivada 3.0 Espanya de Creative Commons. Podeu copiar-los, distribuir-los i comunicar-los públicament sempre que citeu l'autor, la publicació (IN3 Working Paper Series) i la institució que els publica (UOC); no en feu un ús comercial i no en feu obra derivada. La llicència completa es pot consultar a http://creativecommons.org/ licenses/by-nc-nd/3.0/es/deed.ca.